Όροι και προϋποθέσεις

1.Ελάχιστο όριο ηλικίας 23 έτη για αυτοκίνητα όλων των κατηγοριών.

2. Για παράδοση και παραλαβή εκτός ωραρίου ( 08.00 - 21.00 ) υπάρχει επιπλέον χρέωση. Παρακαλώ επικοινωνήστε στο 2310 527 888.

3. Ελάχιστο όριο ηλικίας τα 23 έτη και ανώτατο τα 72 έτη για τα αυτοκίνητα όλων των κατηγοριών. Ο οδηγός πρέπει να έχει άδεια οδήγησης, που να έχει εκδοθεί τουλάχιστον πριν από ένα χρόνο.

4. Η πληρωμή λαμβάνει χώρα με τη παράδοση του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση που θελήσετε να προπληρώσετε την κράτησή σας μέσω της ιστοσελίδας, οι αποδεκτοί τύποι πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών είναι οι Visa, Mastercard, Maestro, Diners, Discover.
Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Nexi e-Commerce" και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

5. Η ασφάλεια του αυτοκινήτου περιλαμβάνει τις παρακάτω καλύψεις:

  • Θανάτου και σωματικές βλάβες όλων των επιβαίνοντων στο αυτοκίνητο εκτός του οδηγού, και έναντι τρίτων ως το ποσό 1.000.000 €
  • Υλικές ζημίες έναντι τρίτων ως το ποσό 1.000.000 €
  • Νομική προστασία ως το ποσό 10.000 €
  • Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα ως το ποσό 6.000 €
  • Προσωπικό ατύχημα οδηγού και θάνατο και Μ.Ο.Α ως το ποσό 15.000 €

6. Ο ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη για τη νόμιμη συμμετοχή του σε κάθε ζημία του αυτοκινήτου στα 500 € καταβάλλοντας το ποσό των 5 € ανά ημέρα ενοικίασης.

7. Ο ενοικιαστής απαλλάσσεται από την ευθύνη κλοπής του αυτοκινήτου καταβάλλοντας το ποσό των 2 € ανά ημέρα ενοικίασης.

8. Η ασφάλεια του αυτοκινήτου δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση ζημίες στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου και στους τροχούς. Επιπλέον, οι ασφαλιστικές καλύψεις δεν ισχύουν, εάν ο οδηγός του αυτοκινήτου υπό την επήρεια οινοπνεύματος, παραισθησιογόνων, ναρκωτικών, βαρβιτουρικών ή οποιασδήποτε άλλης ουσίας.

9. Ο ενοικιαστής οφείλει κατά τη παραλαβή του αυτοκινήτου να το εξετάσει και να αποδεχτεί, ότι αυτό βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και κατάλληλο για την χρήση και τον σκοπό για τον οποίο το μισθώνει. Ο ενοικιαστής υποχρεούται να επιστρέψει στην εκμισθώτρια το αυτοκίνητο και όλα τα έντυπα, εργαλεία και εξαρτήματα που το συνοδεύουν, στην κατάσταση που τα παρέλαβε και στον τόπο και χρόνο που καθορίζεται από το συμβόλαιο. Στην αντίθετη περίπτωση και μετά την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου επιστροφής ο ενοικιαστής, θα έχει την υποχρέωση να καταβάλλει στην εκμισθώτρια, την κανονική χρέωση για αποζημίωση χρήσεως. Η εκμισθώτρια διατηρεί το δικαίωμα να επανακτήσει την κατοχή και χρήση του αυτοκινήτου οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση και χωρίς τη συγκατάθεση του ενοικιαστή, αλλά με έξοδα αυτού, από οπουδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο, σε κάθε περίπτωση που κατά την κρίση της υπάρχει κίνδυνος ζημίας ή απώλειας του αυτοκινήτου καθώς και κίνδυνος μη εισπράξεως της αποζημιώσεως χρήσεως και κάθε άλλης οφειλόμενης αποζημιώσεως.

10. Ο ενοικιαστής υποχρεούται να προσέχει το αυτοκίνητο, να το διατηρεί σε καλή κατάσταση, να ελέγχει την μηχανική του κατάσταση, την στάθμη των λαδιών και του νερού, τα ελαστικά κ.λ.π. και γενικά την ασφάλεια της κίνησης του . Οποιαδήποτε επισκευή του αυτοκινήτου από τον ενοικιαστή ή άλλον τρίτον απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη έγκριση της εκμισθώτριας.

11. Το αυτοκίνητο απαγορεύεται να εξέλθει από την Ελλάδα καθώς και να φορτωθεί σε τρένο ή πλοίο ή άλλο μεταφορικό μέσο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της εκμισθώτριας.

12. Τα πρόστιμα και άλλες διοικητικές παραβάσεις βαραίνουν αποκλειστικά και εξ' ολοκλήρου τον ενοικιαστή.

13. Το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται για να μεταφέρει πρόσωπα ή πράγματα έναντι κομίστρου.

14. Το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται για να ρυμουλκεί ή σύρει αυτοκίνητα ή άλλα αντικείμενα.

15. Το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται για να συμμετέχει ή ακολουθεί οποιουσδήποτε αγώνες ταχύτητας.

16. Το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται για υπεκμίσθωση σε τρίτους.

17. Το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται για σκοπούς που αντίκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.

18. Το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται εάν ο ενοικιαστής ή ο πρόσθετος οδηγός του αυτοκινήτου είναι υπό την επήρεια οινοπνεύματος, παραισθησιογόνων, ναρκωτικών, βαρβιτουρικών ή οποιασδήποτε άλλης ουσίας.

19. Το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται κατά παράβαση οποιωνδήποτε τελωνειακών, τροχαίων ή άλλων κανονισμών και ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

20. Το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, πλην του ενοικιαστή και κάθε πρόσθετου οδηγού, για τον οποίο έχει αποδεχθεί ο ενοικιαστής την ημερήσια χρέωση για πρόσθετους οδηγούς, όπως αυτή προσδιορίζεται από τον επίσημο τιμοκατάλογο της εκμισθώτριας.

21. Το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται για να μεταφέρει ή μετακινεί βαριές αποσκευές, εύφλεκτα υλικά, λιπαρά ή δύσοσμα αντικείμενα, ναρκωτικά, κ.λ.π.

22. Το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται για την διενέργεια παρανόμων μεταφορών προσώπων ημεδαπών ή αλλοδαπών ή την τέλεση παρανόμων πράξεων.

23. Εάν ο ενοικιαστής επιθυμεί την παράταση της ενοικίασης του αυτοκινήτου, εάν αυτή αφορά ενοικίαση παραπάνω της μίας ημέρας, υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την εκμισθώτρια είκοσι τέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον πριν από την λήξη της ενοικίασης για να λάβει την σχετική έγγραφη έγκριση. Εάν παραλείψει να το κάνει, υπέχει αστική και ποινική ευθύνη για παράνομη χρήση και κατοχή του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση παράτασης της ενοικίασης, ο ενοικιαστής δεσμεύεται από τους όρους και τις συμφωνίες τόσο του αρχικού συμφωνητικού όσο και της συμφωνίας παράτασης της ενοικίασης, είτε πρόκειται για το ίδιο αυτοκίνητο είτε για άλλο που δόθηκε σε αντικατάστασή του.

24. Κατά την διάρκεια της ενοικίασης όλοι οι πρόσθετοι οδηγοί ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με τον ενοικιαστή.

25. Ομοίως, σε περίπτωση που αντιπρόσωπος υπογράψει το ενοικιαστήριο, αυτός θα ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με τον αντιπροσωπευόμενο.

26. Το ενοικιαστήριο συμβόλαιο υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προηγούμενης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας μεταξύ της εκμισθώτριας και του μισθωτή.

27. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του ενοικιαστήριου συμβολαίου είναι άκυρη εάν δεν συμφωνηθεί και εγγράφως.

28. Το ενοικιαστήριο συμβόλαιο διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της εκμισθώτριας και του μισθωτή από το παρόν συμφωνητικό, θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

29. Η εγγύηση που πρέπει να καταβληθεί για κάθε μίσθωμα, ορίζεται στα 300€

30. Ακυρώσεις μπορούν να γίνουν χωρίς χρεώσεις ως και 48 ώρες πριν την ενοικίαση.

Θα πρέπει να γίνουν γραπτώς με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο info@salonicarental.gr, η, με Φαξ στο +30 2310 552952, η, τηλεφωνικά στο +30 2310 527888 και λαμβάνουν ισχύ από την στιγμή που θα τις παραλάβουμε. (Παρακαλούμε μην ξεχάσετε να αναφέρετε τον αριθμό της κράτησης, η, του voucher).